Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SKIDEO B.V.
(versie januari 2023)


1. Definities

a. “Algemene Voorwaarden”: deze set algemene voorwaarden van SKIDEO.

b. “Opdrachtgever”: de opdrachtgever van SKIDEO in de Overeenkomst.

c. “Overeenkomst”: de tussen SKIDEO en Opdrachtgever gesloten overeenkomst die onder meer ziet op het door SKIDEO leveren van de Software aan Opdrachtgever.

d. “SKIDEO”: SKIDEO B.V., statutair gevestigd te Arnhem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82866023.

e. “Software”: de door SKIDEO ontwikkelde softwareapplicatie “Skideo” (beschikbaar via een webportal) waarmee eindgebruikers (gepersonaliseerde) afbeeldingen/video’s kunnen maken.


2. Toepasselijke voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op alle offerte-aanvragen, offertes, bestellingen en orders betreffende het verrichten van diensten (waaronder het leveren van de Software) door SKIDEO ten behoeve van Opdrachtgever.

b. Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door SKIDEO zijn aanvaard. Dit is een bewijsovereenkomst.

c. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

d. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort en volledig van kracht. In dat geval treden partijen in overleg teneinde nieuwe rechtsgeldige bepalingen ter vervanging van de nietige, ongeldige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van laatstbedoelde bepalingen in acht worden genomen.

e. In geval van strijdigheid tussen een bepaling in de Overeenkomst en een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.


3. Prijs, facturering en betaling

a. De overeengekomen prijs is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: exclusief btw.

b. Betaling door Opdrachtgever vindt plaats na ontvangst van een door SKIDEO daartoe verstrekte factuur en binnen dertig (30) dagen. Opdrachtgever is niet gerechtigd om verschuldigde betalingen op te schorten of te verrekenen.

c. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever ook na aanmaning daartoe door SKIDEO nalatig blijft en SKIDEO zich genoodzaakt voelt om de vordering uit handen te geven, is Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.


4. De Software en levering

a. Opdrachtgever accepteert de Software “as is”.

b. SKIDEO is gerechtigd om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software tegen onrechtmatig gebruik ervan en tegen gebruik op een wijze of voor een doeleinde dat niet tussen partijen overeengekomen is. Opdrachtgever zal dergelijke technische maatregelen nooit (laten) verwijderen dan wel (laten) omzeilen.

c. SKIDEO zal zich naar beste kunnen inspannen om de Software te allen tijde beschikbaar te houden voor Opdrachtgever. Indien noodzakelijk voor preventief, correctief of adaptief onderhoud kan het voorkomen dat de Software tijdelijk niet beschikbaar is. SKIDEO zal deze periode niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze indien mogelijk laten plaatsvinden buiten reguliere kantoortijden.

d. SKIDEO heeft het recht om nieuwe dan wel gewijzigde versies van de Software aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen wegens het door SKIDEO doorontwikkelen van de Software. SKIDEO is niet gehouden om specifiek voor Opdrachtgever bepaalde functionaliteiten of eigenschappen van de Software te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.


5. Credits en “open’s”

a. Opdrachtgever kan (bepaalde aantallen) credits per maand aanschaffen. Deze worden ‘open’s’ genoemd.

b. Per keer dat er ten behoeve van Opdrachtgever bij SKIDEO een middels de Software genereerde visual (afbeelding dan wel gif of video) wordt opgevraagd (een “open”), wordt er door SKIDEO een credit gerekend, welke in mindering wordt gebracht op het totaal aantal credits van Opdrachtgever. Per unieke visual worden er maximaal 10.000 credits per maand gerekend, ook indien er ten aanzien van de betreffende unieke visual sprake is van meer dan 10.000 “open’s” in de betreffende maand.

c. Indien Opdrachtgever niet (meer) beschikt over credits levert SKIDEO geen volwaardige visuals.

d. Ten aanzien van het gebruik van credits door Opdrachtgever geldt een fair use policy. Dit houdt in dat Opdrachtgever het gebruik van credits in redelijkheid verdeelt over (de dagen van) de maand.


6. Intellectuele eigenomsrechten

a. Geen van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software die reeds bestaan dan wel bij het uitvoeren van de Overeenkomst ontstaan komen toe aan Opdrachtgever en niets in de Overeenkomst dan wel deze Algemene Voorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten aan Opdrachtgever.

b. SKIDEO garandeert dat de Software en het aan Opdrachtgever toegestane gebruik daarvan geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

c. In het geval van een inbreuk of beweerde inbreuk als bedoeld in lid b of als naar het oordeel van SKIDEO een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zou kunnen voordoen, is SKIDEO gerechtigd om voor eigen rekening de Software te vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de inbreuk daardoor wordt opgeheven en aan de functionele eigenschappen van de Software zo min mogelijk afbreuk wordt gedaan.

d. SKIDEO vrijwaart Opdrachtgever voor gevolgen van een inbreuk als bedoeld in lid b, op voorwaarde dat Opdrachtgever een beweerde inbreuk direct aan SKIDEO meldt en, indien SKIDEO dat wenst, het verweer tegen zodanige bewering volledig overlaat aan SKIDEO en deze daarbij alle verlangde medewerking en informatie verschaft.


7. Geheimhouding

a. Partijen zijn gehouden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij alle gegevens die zij van de andere partij ontvangen geheim te houden voor zover het gegevens betreft waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Deze verplichting geldt niet indien verstrekking van dergelijke gegevens aan een derde noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de Overeenkomst of noodzakelijk ingevolge een rechterlijke uitspraak of wettelijk voorschrift.

b. Gegevens betreffen in ieder geval vertrouwelijke gegevens wanneer een partij deze als zodanig aanduidt. Opdrachtgever erkent dat de Software steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van SKIDEO bevat.

c. Partijen verplichten hun personeel om de verplichting opgenomen in lid a na te komen.

d. Deze geheimhoudingsplicht is van kracht zowel tijdens als na het eindigen van de Overeenkomst.


8. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van SKIDEO wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke andere rechtsgrond dan ook is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het totaalbedrag dat Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst aan SKIDEO verschuldigd is berekend over de voorgaande twaalf (12) maanden.

b. SKIDEO is niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever geleden indirecte schade. Onder indirecte schade valt in ieder geval gederfde winst, gevolgschade, verminderde goodwill, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Opdrachtgever en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

c. De uitsluiting/beperking van de aansprakelijkheid van SKIDEO zoals bedoeld in lid a en b komt te vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid als gevolg waarvan de schade bij Opdrachtgever is ontstaan.

d. Tenzij de nakoming van SKIDEO reeds blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van SKIDEO zoals bedoeld in lid a pas zodra SKIDEO in verzuim is. SKIDEO is in verzuim nadat Opdrachtgever een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling heeft gestuurd waarin SKIDEO een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen en SKIDEO laat die termijn verstrijken zonder de tekortkoming te zuiveren.

e. Aansprakelijkheid van SKIDEO voor schade geleden door Opdrachtgever is uitgesloten indien Opdrachtgever de schade niet zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan schriftelijk bij SKIDEO meldt. Iedere vordering van Opdrachtgever jegens SKIDEO voor het vergoeden van schade vervalt door het verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van die vordering, tenzij Opdrachtgever een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld voordat die termijn is verstreken.


9. Ontbinding en opzegging

a. Partijen kunnen de Overeenkomst ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming daarvan. Partijen hebben deze mogelijkheid alleen indien de tekortkoming ziet op een wezenlijke verplichting en de ene partij de andere partij (zo gedetailleerd mogelijk) schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de andere partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen en de andere partij laat die termijn verstrijken zonder dat te doen. Betalingsverplichtingen die rusten op Opdrachtgever kwalificeren als wezenlijke verplichtingen.

b. Bij ontbinding van de Overeenkomst blijven de tot het moment van ontbinding verrichte prestaties verschuldigd en zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geenszins onderwerp zijn van ongedaanmaking.

c. SKIDEO heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

d. Partijen hebben het recht de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij met onmiddellijke ingang op te zeggen indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

a) de andere partij wordt in staat van faillissement verklaard;
b) aan de andere partij wordt (al dan niet voorlopig) surseance van betaling verleend;
c) de onderneming van de andere partij wordt beëindigd of geheel of gedeeltelijk aan een derde overgedragen.


10. Toepasselijk recht, geschillen

a. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door het Nederlands recht.

b. Alle geschillen tussen SKIDEO en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van SKIDEO.